С П И С Ъ К

На класираните кандидати подали заявления за заемане на длъжностите по Проект „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград” от Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приложение 2

СПИСЪК на одобрените кандидати

Име, Презиме и Фамилия точки
Анна Николаева Михайлова 10
Миляна Петрова Драганова 10
Галя Методиева Къркеланова 10
Елмаз Раиф Халилолу 10
Минка Стоянова Илиева 9
Сафие Мюмюн Юсеин 8
Венета Христова Иванова 10
Милена Стамболова Димитрова 10
Румяна Христова Славилова 9
Минчо Михайлов Ангелов 8
Самет Хасан Кадироглу 7
Фардин Мустафа Хасаноглу 7
Снежа Иванова Чаушева 6
Красимира Димитрова Фаразова 6
Таня Христова Сотирова 6
Таня Гинева Атанасова 5
Валентина Георгиева Димитрова 5
Елена Методиева Ванева 10
Айгюл Наскова Димитрова 10
Станимир Гелимачев 7
Николина Атанасова Хатибова 9
Айше Ахмед Юсеин 8
Валентина Стоянова Рукова 8
Шерифе Ариф Мехмед 7
Фанка Иванова Чилингирова 7
Красимира Димитрова Фаразова 6
Милена Стамболова Димитрова 6
Лиляна Наскова Хаджиева 10
Фанка Иванова Чилингирова 10
Валентина Стоянова Рукова 9

Приложение 3

СПИСЪК на резервни кандидати

 

Име, Презиме и Фамилия точки
Билял Юсеин Мурад 4
Станислава Георгиева Георгьовска 4
Жана Петева Купеникова 4/4
Росица Асенова Кьосева 4/4
Анка Асенова Коцева 4/4
Христо Георгиев Атанасов 4/4
Георги Иванов Каракашев 4
Нефизе Али Юсеин 4
Ана Желева Кукова 4
Петя Димитрова Карабоюкова 4
Атанас Иванов Каргов 4/4
Димитър Куманов Димитров 4
Иван Димов Бодуров 4
Татяна Георгиева Арабаджиева 4
Елисавета Спасова Трайкова 4
Мария Кръстева Ташкова 4
Дафинка Ангелова Райкова 4
Мехмед Раиф Хасан 4
Хамде Ахмед Халилолу 4
Мустафа Разаван Садула 4

Забележка: При отказ от назначаване на класирал се кандидат или при освобождаване на работно място, ще бъдат включени лица от резервния Списък.