СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА

за произвеждане на избори за общински съветници и
за кметове, утвърдени с Решение № 1952-МИ от 3 август 2023 г.,
Решение № 1964-МИ от 7 август 2023 г. и
Решение № 1974-МИ от 10 август 2023 г. на ЦИК

 

Приложение № 1-МИ Избирателен списък – част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Приложение № 2-МИ Избирателен списък – част II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Приложение № 3-МИ Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 37 ИК)
Приложение № 4-МИ Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 28 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 7 и 8 ИК)
Приложение № 5-МИ Избирателен списък за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 7-9 ИК)
Приложение № 6-МИ Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 38 ИК)
Приложение № 7-МИ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)
Приложение № 8-МИ Заявление – декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК)
Приложение № 9-МИ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)
Приложение № 10-МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 11-МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 12-МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК)
Приложение № 13-МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 14-МИ Удостоверение №…/…… г. (чл. 40, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 15-МИ Декларация от избирател, вписан в списъка на заличените лица – снабден с удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс (чл. 40, ал. 3 ИК)
Приложение № 16-МИ Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на лица, включени в избирателен списък в лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции и в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (чл. 28, ал. 3 и чл. 29, ал. 4 ИК) № …/…. г.
Приложение № 17-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 18-МИ Удостоверение №.. /… г. ( чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 19-МИ Удостоверение №…/… г. (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 20-МИ Удостоверение № …/… г. (чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 21-МИ Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове (чл. 133 ИК)
Приложение № 22-МИ Заявление за регистрация на коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове (чл. 140 ИК)
Приложение № 23-МИ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 24-МИ Заявление за подкрепа регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 25-МИ Удостоверение за регистрация на партия (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК) №…/… г.
Приложение № 26-МИ Удостоверение за регистрация на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК) №…/… г.
Приложение № 27-МИ Заявление от коалиция/партия за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 144 ИК)
Приложение № 28-МИ Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК (чл. 137, ал. 1 или чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 29-МИ Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 ИК) №…/… г.
Приложение № 30-МИ Публичен регистър на партиите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 31-МИ Публичен регистър на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 32-МИ Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 147 ИК)
Приложение № 33-МИ Заявление за регистрация на местна коалиция (чл. 148 ИК)
Приложение № 34-МИ Заявление от местна коалиция/партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция (чл. 149 ИК)
Приложение № 35-МИ Заявление от коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията ѝ в ОИК (чл. 150 ИК)
Приложение № 36-МИ Заявление от партия за заличаване на регистрацията ѝ в ОИК (чл. 150 ИК)
Приложение № 37-МИ Входящ регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК)
Приложение № 38-МИ Входящ регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 39-МИ Удостоверение за регистрация на партия в ОИК (чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК) №…/… г.
Приложение № 40-МИ Удостоверение за регистрация на коалиция/местна коалиция в ОИК (чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13 ИК) №…/… г.
Приложение № 41-МИ Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция (чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 149 ИК) №…/… г.
Приложение № 42-МИ Заявление за регистрация на инициативен комитет (чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 ИК) – променено с Решение № 1971-МИ/08.08.2023
Заявление за регистрация на инициативен комитет (чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 ИК)
Приложение № 43-МИ Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му (чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 44-МИ Декларация (чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 45-МИ Входящ регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 46-МИ Публичен регистър на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК)
Приложение № 47-МИ Публичен регистър на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК)
Приложение № 48-МИ Публичен регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 49-МИ Публичен регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 50-МИ Удостоверение за регистрация на инициативен комитет (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК) № …/… г.
Приложение № 51-МИ Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 ИК)
Приложение № 52-МИ Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/район/кметство при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, ал. 1 изр. първо и ал. 2 ИК)
Приложение № 53-МИ Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 414, ал. 1, т. 2, чл. 416, ал. 2-4 във връзка с чл. 156, чл. 157, ал. 1 и 4, чл. 412, ал. 1 ИК)
Приложение № 54-МИ Заявление-декларация от кандидат (чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)
Приложение № 55-МИ Заявление – декларация от кандидат за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин (чл. 414, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 7 във вр. с чл. 397, ал. 2 и чл. 413, ал. 1 и 3 ИК)
Приложение № 56-МИ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за (общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство) (чл. 416 ИК)
Приложение № 57-МИ Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 58-МИ Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация за изборите за общински съветници и за кметове (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 59-МИ Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК за изборите за общински съветници и за кметове (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 60-МИ Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател (чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 61-МИ Публичен регистър на регистрирани наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове (чл. 113 ИК)
Приложение № 62-МИ Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК)
Приложение № 63-МИ Удостоверение за наблюдател (чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)
Приложение № 64-МИ Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 65-МИ Публичен регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 66-МИ Удостоверение за анкетьор (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 67-МИ Удостоверение за регистрация на кандидат (за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство) (по чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 68-МИ Входящ регистър на кандидатите за общински съветници (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 69-МИ Входящ регистър на кандидатите за (кмет на община/кмет на район) (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 70-МИ Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 71-МИ Публичен регистър на кандидатите за (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство) (по чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 72-МИ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за (общински съветници/кмет на община/кмет на район/ кмет на кметство) на 29 октомври 2023 г . в (в община/район/кметство) (чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 ИК)
Приложение № 73-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 74-МИ Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 75-МИ Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 118, ал. 1, 4 и 5 ИК)
Приложение № 76-МИ Публичен регистър на застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 122, ал. 1 ИК)
Приложение № 77-МИ Списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 124, ал. 4 ИК)
Приложение № 78-МИ Удостоверение за застъпник (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 ИК)
Приложение № 79-МИ Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл. 236, ал. 2, изр. 2 ИК)
Приложение № 80-МИ Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 2 и ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 ИК)
Приложение № 81-МИ Протокол за предаване и приемане на избирателния списък в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)