ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ДОМА И ОБЩНОСТТА

Община Ивайловград вече десети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална...

повече информация

Съобщение

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград...

повече информация

Списък на класираните кандидати, подали заявление за заемане на длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда“ по проект “Социална подкрепа в домашна среда“

повече информация