Тестът е в три различни варианта със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

След решаването му, теста се поставя в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика – малък формат, става след като тестът са оценени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

 

Система за определяне на резултатите

 

ТЕСТ

Брой на въпросите в теста: 40

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка

Максимален брой точки: 40

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: при 70% верни отговори, т.е. не по-малко от 28 точки

Време за решаване на теста: 60 минути

Решеният тест, в рамките на определеното за решаването му време, се предава на председателя на конкурсната комисия.

След като времето, определено за решаване на теста, изтече, всички тестове се събират, независимо от това дали кандидатите са отговорили на всички въпроси или не.

 

ИНТЕРВЮ

 

Въпросите, задавани от комисията са съобразени с показателите за следните компетентности:

  1. Управленска компетентност
  2. Работа в екип
  3. Комуникативна компетентност
  4. Ориентация към резултати
  5. Фокус към клиента (вътрешен/външен)
  6. Професионална компетентност
  7. Дигитална

При формиране на въпросите, конкурсната комисия се стреми да спазва  следните препоръки: въпросите да предполагат обширен отговор, а не само “Да” или “Не” и същите не бива да бъдат подвеждащи, неясни и объркани.

Оценяване: 5-степена скала, където 5 е най-високата оценка.

Определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на Конкурсната комисия: сбора на оценките от различните компетентности.

Минимален резултат за успешно издържано интервю: 20 точки.

 

 

По решение на конкурсната комисия:

Резултатите от теста да се умножават с коефициент 3.

Резултатът от интервюто е средноаритметична величина от преценките на Конкурсната комисия, умножена с коефициент 5.

 

Окончателен резултат: получава се, като резултата от теста, умножен по 3 се събере с резултата от интервюто, умножен по 5.