Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта се осъществява от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; Тематична цел 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; Ивестиционен приоритет 6с: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство и Специфична цел, съответстваща на Инвестиционен приоритет 6с, която е „Да валоризира културното и природното наследство в трансграничния регион”.

Водеща организация по този проект е Община Любимец, в партньорство с Община Ивайловград и община Орестиада.

 

 

 

Институция

 

Страна

Принос от ЕФРР (85%) Национален принос (15%) Общ допустим бюджет

Водещ

Бенефициент

Община Любимец България 435 053,83 € 76 774,20 € 511.828.03С
Бенефициент 2 НЧ Братолюбие 1884г България 12 706,23 € 2 242,28 € 14,948, 50 €
Бенефициент 3 Община Ивайловград България 432 919,71 € 76 397, 60 € 509 317,30 €
Бенефициент 4 НЧ Пробуда 1914 България 22 844,33 € 4,031, 35 € 26,875, 68 €
Бенефициент 5 Община Орестиада Гърция 342 453,01 € 60,432, 88 € 402.885, 89 €
Бенефициент 6 Колоездачен спортен клуб Орестиада „РИСОС“ Гърция 10.199,58 € 1,799, 93 € 11 999, 50 €
Бенефициент 7 Амбулаторно-натуралистичен клуб „ДРИМОС“ Гърция 10.199,58 € 1,799, 93 € 11 999, 50 €
Общ бюджет   1 266 376,24 € 223,478, 16 € 1.489.854, 40 €