Във връзка с получена Заповед от Областния управител на област Хасково г-жа Стефка Здравкова, относно да бъде свикано заседание на общинска епизоотичната комисия с цел набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването „Инфлуенца“ А /грип/ по птиците на територията на община Ивайловград. В тази връзка със Заповед №059 / 06.02.2020 г., на Кмета на община Ивайловград, днес се проведе заседание от 10:00 ч., с представители от БАБХ, Държавно горско стопанство, Общинска администрация – Ивайловград, на което бяха набелязани следните 14 мерки:

1. Стриктно да се спазват мерките, приети на заседанието на общинската епизоотична комисия по недопускане огнище на зараза от Инфлуенца по птиците в община Ивайловград.
2. Кметовете и кметските наместници на населени места да уведомят стопаните на птици за Инфлуенца, да следят и недопускат. разпространението на болестта.
3. Забранява се продажбата на птици на пазарите в общината.
4. Забранява се превоз на птици на територията на общината.
5. Излизане на птиците извън дворовете на собствениците.
6. Почистване и дезинфекция на цялото оборудване за птиците.
7. Фуражът за изхранване на птиците да се съхранява в затворени помещения
8. Собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове” да не допускат контакт между птици живеещи в дивата природа и домашни птици.
9. Собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове” да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици.
10. При закупуване на нови птици те трябва да се държат поне 2 (две) седмици изолирани от останалите, в затворено помещение.
11. Поилките и хранилките да са под навес или в затворено помещение.
12. При констатиране на смъртност при птиците, собствениците да сигнализират отговорния официален ветеринарен лекар.
13. Членовете на ловно-рибарските дружества да уведомяват своевременно съответните ветеринарни лекари в случаите на констатиране на болестта Инфлуенца, за наличие на умрели или болни диви мигриращи птици.
14. Органите та РУ „Полиция” и Гранична полиция да следят за наличието на болни и умрели птици, както и за нерегламентираната им продажба.