РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ 02.03.2021 ГОДИНА

Приложение към Решение №22 от 02.03.2021 г. на ОбС – Структура 2021

Приложение към Решение №23 от 02.03.2021 г. на ОбС – Методика за отдаване под наем Ивайловград

Приложение към Решение №24 от 02.03.2021 г. на ОбС – Механизъм

Приложение №1 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС – Бюджет

Приложение № 2 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС

Приложение № 3 към Решение № 25 от 02.03.2021 г. на ОбС-Справка за разпределение на преходния остататък

Приложение № 4 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС- Списък пътуващи учители

Приложение № 5 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС – Индикативен годишен разчет проекти 2021 г.

Приложение №6 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС – прогноза МД 2021-2023 г.

Приложение № 7 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС – Второстепенни разпоредители

Приложение № 8 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС- Намерение за поемане на нов дълг 2021 г.

Приложение № 9 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС – План-график за разпл на просроч задълж. за 2021 г.

Приложение №10 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС – Протокол на публично обсъждане на бюджет 2021 г.

Приложение № 11 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на ОбС- Текущ ремонт 2021 г.

Приложение №1 към Решение №28 от 02.03.2021 г. на ОбС – Пасища 2021-2022 г.

Приложение №2 към Решение №28 от 02.03.2021 г. на ОбС – ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ

Приложение №3 към Решение №28 от 02.03.2021 г. на ОбС – Справка по чл. 37м, ал. 3 от ЗСПЗЗ