Решения от заседание №1 от 06.02.2020 г.

Приложение към решение №1 – Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към Общински Съвет

Приложение към Решение №2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.

Приложение № 1 към реш. № 5 – Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет – Ивайловград.

Приложение към Решение №6 – Структура на община Ивайловград 

Приложение към Решение №7 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2020 г. 

Приложение към Решение №8 – СТРАТЕГИЯ за управлението на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г.

Приложение към Решение №9 – Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Ивайловград

Приложение към Решение №10 – Програма за Енергийна Ефективност на община Ивайловград за периода 2019 – 2023 г.

Приложение към Решение №11 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Приложение № 1 към Решение №12 – Бюджет на община Ивайловград 2020 г.

Приложение № 2 към Решение №12 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Приложение № 3 към Решение №12 – Справка за разпределение на преходния остататък от 2019 г. по бюджета на 2020 г. 

Приложение № 4 към Решение №12 – Списък на пътуващите учители за учебната 2019 г./2020 г.

Приложение № 5 към Решение №12 –  Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2020 г.

Приложение №6 към Решение №12 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Приложение №7 към Решение №12 – Разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на Община Ивайловград

Приложение №8 към Решение №12 – НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2020 г.

Приложение №9 към Решение №12 – ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Приложение № 10 към Решение №12 – Протокол напублично обсъждане на бюджет 

Приложение № 12 към Решение №12 – Справка за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

Приложение към Решение №15 –  Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

Приложение №1 към Решение № 27 – Списък на ученици сираци и социално слаби ученици в СУ „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград, които получават безплатен обяд през учебната 2019/2020 г.