Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г.

Приложение №1 към Решение №73 от 19.09.2022 г. – Отчет на Председател първо полугодие 2022 г.

Приложение №1 към Решение №74 от 19.09.2022 г. – Отчет на решенията на Общински съвет първо полугодие на 2022 г.

Приложение № 1 към Решение №75 от 19.09.2022 г.- Уточнен план и Отчет за 2021 г.

Приложение № 2 към Решение №75 от 19.09.2022 г. – Отчет СЕС-КСФ РА ДЕС за 2021 г.

Приложение № 3 към Решение №75 от 19.09.2022 г. – Капиталови разходи за 2021 г.

Приложение № 1 към Решение №76 от 19.09.2022 г. – Отчет на състоянието на общински дълг – 2021 г.

Приложение № 2към Решение №76 от 19.09.2022 г. – Отчет общински дълг 2021 г.

Приложение №1 към Решение №77 от 19.09.2022 г. – Разчет за финансиране на капиталови разходи

Приложение №1 към Решение №81 от 19.09.2022 г. – График дървесина

Приложение №1 на Земеделски земи от общински поземлен фонд по кадастралната карта на всички землища на общ. Ивайловград, предназначени за отдаване под наем, считано от 01.10.2022 г. за срок от 10 стопански години, чрез провеждане на конкурси по чл. 99 от Наредба за ПУРОИ” – БЕЛИ ДОЛБЕЛОПОЛЦИ • БЕЛОПОЛЯНЕ • БРУСИНО • БУБИНО • БЯЛ ГРАДЕЦ • ВЕТРУШКА • ВИС • ГЛУМОВО • ГОРНО ЛУКОВОГОРНОСЕЛЦИГОРСКОГУГУТКА •  ДОЛНО ЛУКОВОДОЛНОСЕЛЦИДРАБИШНАЖЕЛЕЗАРИЖЕЛЕЗИНОИВАЙЛОВГРАД •  КАЗАК •  КАМИЛСКИ ДОЛКАРЛОВСКОКОБИЛИНОКОНДОВО • КОННИЦИКОСТИЛКОВО • ЛАМБУХ • ЛЕНСКО • МАНДРИЦА •  МЕДЕН БУКНОВА ЛИВАДА • ОДРИНЦИ • ОРЕШИНО • ПАШКУЛ • ПЛАНИНЕЦПЛЕВУН • ПОКРОВАН • ПОПСКО • ПЪСТРООК • РОЗИНО • СБОРИНО • СВИРАЧИ • СИВ КЛАДЕНЕЦ • СЛАВЕЕВО • СОКОЛЕНЦИ • ХУХЛА • ЧЕРНИ РИД • ЧЕРНИЧИНО • ЧУЧУЛИГА