Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г.

Отчет Председател първо полугодие 2021 – Приложение №1 към Решение №112 от 03.09.2021 г.

ОТЧЕТ НА КМЕТА 2020 – Приложение №1 към Решение №113 от 03.09.2021 г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в община Ивайловград

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите приета с Решение №116 от 03.09.2021 г.

Краткосрочна програма – ЗЕВИ, приета с Решение №117 от 03.09.2021 г.

Приложение № 1 към Решение №118 от 03.09.2021 г. – Уточнен план и Отчет за 2020 г.

Приложение № 2 към Решение №118 от 03.09.2021 г. – Отчет на сметки за средства от Европейския съюз (СЕС) на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове (КСФ) към Националния фонд (НФ) и Разплащателна агенция (РА) за 2020 г. на Община Ивайловград 2020 г.

Приложение № 3 към Решение №118 от 03.09.2021 г. – Капиталови разходи 2020 г.

Приложение 1 към Решение №119 от 03.09.2021 г.- Общински дълг 2020 г.

Приложение № 2 към Решение №119 от 03.09.2021 г. – Отчет за общински дълг 2020 г.

График за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на община Ивайловград през 2021 г.

Приложение №1 към Решение №125 от 03.09.2021 г.

АКТУАЛИЗИРАН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Приложение към Решение №131 от 03.09.2021 г.