Решения от заседание №4 / 22.05.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №48 – ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1914” ИВАЙЛОВГРАД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №49 – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №50 – ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №51 – ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2029 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №52 – ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2019-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №53 – КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2021 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №54 – ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №55 – ТРАДИЦИОННИ КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД (КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №56 – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №57 – КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019 Г.

Приложение към Решение №66 – Списък на абитуриентите от СУ „Христо Ботев” – Ивайловград, Випуск 2019 г.