Решения от заседание № 12/19.12.2018 г.

Приложение към решение №150 – Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Приложение към реш. № 159 График за добив и продажба на дървесина за 2019 г. 

НАРЕДБА ОАМТЦУ

Приложение 2 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград2-ТСУ.1

Приложение 1,2 и 3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение № 3 изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение 8, изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на ОбС Ивайловград

Приложение 9, изменено с Решение №149 от 19.12.2018 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложение №11 към Решение №149 от 19.12.2018 г. на Общински съвет Ивайловград

Приложения към Решение №161

Приложение №18 към решение №161 от 19.12.2018 г. .