Решения от Заседание №1/29.01.2019 г.

Приложение към Решение №1 29.01.2019 г. – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ивайловград

Приложение към Решение №2/29.01.2019 г. – ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС, ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 ГОДИНА

Приложение към Решение № 3 – ОТЧЕТ на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.08.2018 г. до 31.12.2018 г.

Приложение към Решение №4 – ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2019 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №6 29.01.2019 Г.-БЮДЖЕТ 2019 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 8 от 29.01.2019 г. на ОбС

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №9 – Програма за развитието на туризма

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №10/29.01.2019 – ОТЧЕТ НА МКБППМН

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №21/29.01.2019 – Актуализиран списък на учениците сираци в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград от 01.01.2019 г. учебна 2018/2019 година