Решения от заседание №1 от 29.01.2018 г.

Приложение към Решения от заседание №1 – Отчет Председател ІІ-во полугодие 2017 г.

Приложение към Решение № 2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Приложение към Решение № 3 – ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2018 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 4

Приложение № 3 Справка за разпределение на преходния остататък към ФО-1 от 2018

Приложение № 4 Списък на пътуващите учители

Приложение № 9 План-график за обсл на просроч задълж към ФО-1 от 2018 г

Приложение №1

2. Приложение 2 – Капиталови разходи

5. Приложение 5 -Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 година

7. Приложение 7- Второстепенни разпоредители

8. Приложение 8- Намерение за поемане на нов дълг за 2017 г.

10. Приложение 10 – Протокол напублично обсъждане на бюджет 2017 г.

Заявка пътища 2018 Приложение 6. прогноза МД 2018-2020

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №5 – Относно Годишен план за паша в пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
на територията на цялата община Ивайловград за стопанската 2018/2019

Приложение №1

Приложение 2-ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ