За доставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона на подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находищи „Плаки“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково на „ГЕОТУЛ“ ЕООД, Гр. София

Решение №574 от 13.08.2018 г. на Министерски Съвет на Република България