Решение №ХА-ЕО-151/2023 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от ЕО на Общинска програма за опазване на околната среда на община Ивайловград за периода 2023-2028 г.