Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. BG06RDNP001-19.072
Реконструкция на част от ул. „Волгоград”, в участъка от кръстовище с ул. „Пейо Яворов” – О.Т 277 до кръстовище с ул. „Раковска” – О.Т 537а и изграждане на прилежащ тротоар„.

Проектното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на на улица „Волгогоград“, в участъка от кръстовище с ул. „Пейо Яворов” – О.Т 277 до кръстовище с ул. „Раковска” – О.Т 537а и изграждане на прилежащ тротоар“

Цел на проекта

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката чрез изграждане на нова пътна конструкция, с оглед осигуряване безопасност на движението, подобряване комфорта на пътуване и доброто отводняване в разглеждания участък. Проектът е съобразен с техническите елементи, заложени в изискванията от техническото задание и техническата спецификация. Също така е съобразен с изпълнението на строително монтажните работи, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадаци по време на строителството. Инвестиционният проект предвижда по възможност изпълнението на строително монтажните работи със съвременни техники, технологии и материали, което гарантира качеството и сигурността при строителството и експлоатацията на строежа.

Дата на стартиране 12.01.2021
Дата на приключване 30.06.2023

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Стойност на бюджета в лева:
Общо 144 363.16
Финансиране от ЕС
ЕЗФРСР 129 926.84
Национално финансиране 14 436.32