Регистър на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2022 г.

Списък на задължените лица, които не са подали в срок ежегодни декларации за имущество и интереси