АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО

В изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври имате право да гласувате:

  • Ако сте български гражданин;
  • Навършили сте 18 години към изборния ден;
  • Имате регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на страната към 26 април 2019 г.;
  • Поне единият от адресите Ви е в общината или кметството, където ще гласувате;
  • Не сте под запрещение;
  • Не Ви е наложено наказание лишаване от свобода.

КАК ДА ГЛАСУВАТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ?

В случай, че не можете да се придвижите сами до Вашата секция:

  • Може да направите заявка до общината за осигуряване на транспорт и друга помощ в изборния ден.
  • Ако сте с увредено зрение или затруднения в придвижването, които не Ви позволяват да гласувате, може да направите това с придружител в удобна за Вас секция в същия изборен район на достъпно място и специално обозначено за това място. За целта представяте валиден документ за самоличност и попълвате на място декларация, че не сте гласували и няма да гласувате другаде.

ГЛАСУВАНЕ У ДОМА!

  • За да гласувате у дома с подвижна избирателна кутия, е необходимо да заявите това в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно, подадено от упълномощен представител, изпратено по поща или по факс.
  • Може да подадете и електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако сте направили искане за това до 12.10.2019 г. Към заявлението с подвижна избирателна кутия се прилага копие на документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза, удостоверяващи увреждания, които възпрепядстват напускането на дома. Подвижна избирателна секция се образува, ако до 12.10.2019 г. има подписани поне 10 заявления от лица с трайни увреждания. Ако вече е образувана подвижна избирателна секция, заявления за гласуване с подвижна избирателна секция могат да се подадат до 21.10.2019 г.

Повече информация на www.cik.bg