На основание чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 99, ал.  1 от ППЗСПЗ, лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до Кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март 2024 г.

Приложение №1 към Решение №7 от 24.01.2024 г. – Списък на пасищата, мерите и ливадите, предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Ивайловград, описани в Годишния план за паша за стопанската 2024/2025 г. по населени места:

Приложение 1-към-Решение-№7-от-24.01.2024-г.-Списък-пасища-2024-2025-г