П Р О Т О К О Л За промяна на протокол от 19.04.2019 год. за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Плевун с ЕКАТТЕ 55748, в т. 2 Решение за разпределение и т. 3 Решение за разпределение.