П Р О Т О К О Л За отмяна на протокол от 23.04.2019 г. за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Черничино