УТВЪРДИЛ:…………п……………..

                                                                              /Диана Овчарова-Кмет на община Ивайловград/

 

П Р О Т О К О Л

За отмяна на протокол от 19.04.2019 г. за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Бубино с ЕКАТТЕ 06817

Днес 02.05.2019 г. на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, чл. 100 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №14/29.01.2019 г. на Общински съвет – Ивайловград и Решение №29/12.02.2019 г. на Общински съвет-Ивайловград, се проведе заседание на комисия, назначена съгласно Заповед №117/15.03.2019 г. на Кмета на община Ивайловград, в състав:

Председател: Мариана Иванова – директор на Д ФСДУС

Членове: 1. Златил Хаджиев – общински съветник

  1. Димитър Налбантов – старши юрисконсулт
  2. Иванка Иванова – гл. инспектор в  Д ФСДУС
  3.      Милен Апостолов – ст. експерт в Д ФСДУС
  4. Таня Делчева – гл. специалист в Д ФСДУС
  5. Катя Сариева – мл. експерт в Д ФСДУС

се събра и реши:

  1. Поради допусната техническа грешка отменя протокол от 19.04.2019 г. с който съгласно заявление с вх. рег. №94-00-679/08.03.2019 г. на Иван Тодоров Дошев са разпределени пасища, мери и ливади в землището на с. Бубино;
  2. Забранява се разпределението на пасища, мери и ливади в землището на с. Бубино;
  3. На животновъдът Иван Тодоров Дошев следва с протокол за допълнително разпределение да се разпределят по преценка на комисията пасища, мери и ливади в съседните землища на с. Бубино.

Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи следва да се обяви в кметствата на съответните землища и да се публикува на интернет страницата на Община Ивайловград.

            Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на разпределените имоти в 14 – дневен срок пред Районен съд гр. Ивайловград. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

                 Председател……………п………………

                                       /Мариана Иванова – директор на Д ФСДУС/

                  Членове: 1. ………….п…………….

                                      /Златил Хаджиев – общински съветник/

                                   2…………..п………………

                                   /Димитър Налбантов – старши юрисконсулт/

                                   3………п………………

                                   /Иванка Иванова – гл. инспектор в Д ФСДУС/

                                   4………п………………..

                                   /Милен Апостолов – старши експерт в Д ФСДУС/

                                   5………п………………..

                                   /Таня Делчева – гл. специалист в Д ФСДУС/

                                   6………п………………..

                                  /Катя Сариева – мл. експерт в Д ФСДУС/