Общинска администрация – Ивайловград съобщава на кандидатите, подали документи за участие в конкурсите на 03.12.2021 г., че същите ще бъдат проведени в присъствена форма съгласно Заповед №565/12.11.2021 г. на Кмета на община Ивайловград при спазване на епидемиологичните мерки, въведени със Заповед №РД-01-973/ 26.11.2021 на Министъра на здравеопазването.

До участие в конкурсите ще бъдат допускани лица отговарящи на изискванията на т. 32 от Заповед №РД-01-973/ 26.11.2021 на Министъра на здравеопазването:
„т. 32. Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.“