Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на  настоящия проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 30 дневен срок считано от 14.01.2022 до 14.02.2022 г. за предложения и становища по предложения проект за изменение на правилника.

Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общинския съвет Ивайловград на адрес: ул. „България” №49, стая 101 или на следния електронен адрес: obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал.1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 15.02.2022 г.(вторник) от 15:30 часа, в сградата на Детски комплекс град Ивайловград.

 

М О Т И В И

Проект за изменение