Община Ивайловград предоставя на заинтересованите лица, възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване да изпращат предложения, становища и мнения по настоящия „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.“

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени  в деловодството на Община Ивайловград – ул.  „България” № 49  или на е-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg

На основание чл. 66, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Ивайловград – http://ivaylovgrad.bg/

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 19.12.2022 г. от 14:00 часа в стая 307 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

ПРОЕКТ – РЕШЕНИЕ

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година.