О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” N 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.3, чл.16, ал.1, чл.80, ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №016/16.01.2018 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следния общински имот –  публична общинска собственост: Едно помещение /офис ІІІ/ с площ от 11.00 кв.м, намиращо се на втори етаж, част от Сграда-паметник на културата-2 „Мутафчиевата къща”, актувана с АПОС №471/09.01.2002 г., за срок от 5 /пет/ години, при първоначална годишна наемна тръжна цена  237.60 лв./двеста тридесет и седем  лв. и 60 ст./ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 02.02.2018 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват в стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І-ви етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 01.02.2018 г.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 01.02.2018 г.

Определен е размер на стъпката – 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторен търг да се проведе на 09.02.2018 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

Красен Кръстев  –  заместник-кмет на Община Ивайловград

Николай Панайотов  – секретар на Община Ивайловград

Виолета Недялкова – директор на Д ФСДУС

Съгласно Заповед №001/02.01.2018 г.