О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 72, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 253/ 30.05.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински движими вещи:

  1. Движима вещ, частна общинска собственост: Специален автомобил УАЗ 396206, регистриран със свидетелство за регистрация № 001233967/10.03.2006 г., с регистрационен номер №Х 5066 АТ, при първоначална тръжна продажна цена 2000.00 лв. /две хиляди лв./ без ДДС.
  2. Движима вещ, частна общинска собственост: Специален автомобил ЗИЛ 131, регистриран със свидетелство за регистрация № 005077526/08.03.2012 г., с регистрационен номер №Х 1431 ВС, при първоначална тръжна продажна цена 7000.00 лв. /седем хиляди лв./ без ДДС.
  3. Движима вещ, частна общинска собственост: Лек автомобил ВАЗ 2107, регистриран със свидетелство за регистрация № 900851/08.11.1989 г., с регистрационен номер №Х 2414 АМ, при първоначална тръжна продажна цена 800.00 лв. осемстотин лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 20.06.2019 г. от 10,30 часа.

Тръжните документи се заплащат в стая 103 на І етаж при цена 36.00 лв. с ДДС, платими в касата на Общината и се получават в стая  212 , ІІ етаж.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 19.06.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 19.06.2019 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 27.06.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград