О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1 , чл.80, ал.8 от Наредба ПУРОИ на Общински съвет Ивайловград, Решение №14/28.01.2021 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед № 264/03.06.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска движима вещ:

Движима вещ, частна общинска собственост: Специален автомобил ЗИЛ 131, регистриран със свидетелство за регистрация №005077526/08.03.2012 г., с регистрационен номер № Х1431ВС, при първоначална тръжна продажна цена 4000.00 лв./четири хиляди лв./ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.00 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая 103, І етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС. Заявленията за участие се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17.00 ч. на 18.06.2021 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за имота, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ-АД клон Ивайловград или в касата на общината до 17.00 ч. на 18.06.2021 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на купувачи повторен търг ще се проведе на 28.06.2021 г. по същото време, място, цени и условия, като депозита се заплаща и документи се приемат до 17.00 ч. на 25.06.2021 г.

Информация за първоначалната тръжна цена може да получите в стая 212 на ІІ етаж на Община Ивайловград.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към общината.

Огледи на общинската движима вещ се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до 18.06.2021 г.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград