Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №40/27.03.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед 143/04.04.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот:

Частна общинска собственост: Незастроено дворно място кв. 13, планоснимачен № 124  , по ПУП на с. Плевун, одобрен със Заповед № 2637/30.04.1958 г., с площ 630 кв. м., актуван с АЧОС №338/20.07.2000 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №197/09.03.2006 г., Акт №180, том I, дело №182, при начална тръжна цена в размер на 3 220,00 лв.(три хиляди двеста и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.04.2023 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.30 часа.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ-АД клон Ивайловград или в касата (стая 102) на Общината до 17.00 ч. на 19.04.2023 г. и 26.04.2023 г. (за втората дата на търгове).

Размер на стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена.

Тръжните документи да се закупуват от стая 103, І етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС за всеки  обект  и се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17.00 ч. на 19.04.2023 г.

При неявяване на купувачи повторния търг да се проведат на 27.04.2023 г.  по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 17.00 ч. на 26.04.2023 г.

Информация за първоначалната тръжна цена може да получите в стая 212 на ІІ етаж на Община Ивайловград.

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения  към общината.

Огледи на общинските имоти да се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки стая 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция АПИОЧР