О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решениe №99/22.07.2021 г., Решение №101/22.07.2021 г., Решение №102/22.07.2021 г. и Решение №104/22.07.2021 г.  на Общински съвет Ивайловград и Заповед №379/02.08.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

 

  1. I. Сграда с идентификатор 23056.63.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драбишна, одобрени със Заповед № РД-18-737/14.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Драбишна, застроена площ 41 кв. м.; брой етажи: 1 (един); брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение: селскостопанска сграда, която е разположена в поземлен имот с идентификатор 23056.63.2, актуван с АЧОС №2892/07.05.2021 г., при начална тръжна цена в размер на 3 340,00 лв. (три хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.08.2021 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 09.30 часа.

 

  1. II. Поземлен имот с идентификатор 16835.35.118, с площ 462 кв. м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, по кадастралната карта на с. Горно Луково, актуван с АЧОС №2889/05.02.2021 г., при начална тръжна цена в размер на 1 980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.08.2021 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.00 часа.

 

III. Едноетажна сглобяема сграда „Битов павилион“ – със застроена площ 118.17 кв.м., изградена с право на строеж в УПИ VI-114, кв. 12 по ПУП на с. Плевун, одобрен със Заповед №2637/30.04.1958 г. и Заповед №929/29.11.1982 г., актуван с АЧОС №2874/27.05.2020 г., при начална тръжна цена в размер на 2 290,00 лв. (две хиляди двеста и деветдесет лева) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.08.2021 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.30 часа.

 

  1. Незастроен УПИ VIII-1104 от кв. 11-обществени дейности, с площ 260 кв. м, по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. и ПУП-ПРЗ на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №345/16.05.2014 г. на Кмета на община Ивайловград, актуван с АЧОС №1690/04.09.2014 г., при начална тръжна цена в размер на 4 370,00 лв. (четири хиляди триста и седемдесет лева) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.08.2021 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 11.00 часа.

 

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ-АД клон Ивайловград или в касата (стая 102) на Общината до 17.00 ч. на 17.08.2021 г. и 24.08.2021 г. (за втората дата на търгове).

Размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

Тръжните документи да се закупуват от стая 103, І етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС за всеки  обект  и се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17.00 ч. на 17.08.2021 г.

При неявяване на купувачи повторни търгове да се проведат на 25.08.2021 г.  по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 17.00 ч. на 24.08.2021 г.

Информация за първоначалната тръжна цена може да получите в стая 211 на ІІ етаж на Община Ивайловград.

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения  към общината.

Огледи на общинските имоти да се извършват след закупуване на тръжната документация  и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки стая 214 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция АПИОЧР.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на община Ивайловград