О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14 ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.80 ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №61/22.05.2019 год и Заповед № 252/30.05.2019 год.на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот – публична общинска собственост: 100 кв.м от УПИ VIII от кв.3 по ПУП на с. Свирачи, актуван с АПОС №14/19.06.1997 год. за срок от 5 /пет/ години при първоначална годишна тръжна наемна цена от 180.00 лв./сто и осемдесет лв. и 00 ст. /без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 20.06.2019 год. от 10.00 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 36.00 с ДДС, платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 19.06.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 19.06.2019  г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели повторни  търгове ще се проведеат на 27.06.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград