О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №57/12.05.2021 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №247/25.05.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Недвижим имот, публична общинска собственост: помещение (офис V) с площ 11.00 кв. м., находящо се на втори етаж в Сграда паметник на културата–2 „Мутафчиевата къща”, актувана с АПОС №471/09.01.2002 г. за срок от 2 /две/ години при първоначална годишна тръжна наемна цена в размер на 386,10 лв. /триста осемдесет и шест лева и десет стотинки/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 306 в сградата на общината на 09.06.2021 г. от 11:00 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 08.06.2021 г., платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 08.06.2021 г.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 08.06.2021 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели повторен търг ще се проведе на 16.06.2021 г. в стая 306 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинския имот се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград