О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №50/12.05.2021 г., Решение №51/12.05.2021 г., Решение №52/12.05.2021 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №246/25.05.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

  1. Част от имот, публична общинска собственост: терен с площ 1 кв. м., част от тротоар на южната стена на сградата на Общински исторически музей – Ивайловград, находящ се в УПИ VI–197 от кв. 51 по ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АПОС №1068/27.03.2008 г. за срок от 3 /три/ години с предназначение поставяне на вендинг машина /автомат за кафе/ при първоначална годишна тръжна наемна цена в размер на 156,00 лв. /сто петдесет и шест лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:00 часа.

 

  1. Част от имот, публична общинска собственост: терен, представляващ част от тротоар с площ 6,20 кв. м. пред хранителен магазин, находящ се в УПИ VIII от кв. 54а по ПУП на гр. Ивайловград, с административен адрес: ул. „Капитан Петко Войвода” №23 за срок от 3 /три/ години с предназначение поставяне на хладилни витрини при първоначална годишна начална тръжна цена в размер на 102,72 лв. /сто и два лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:20 часа.

 

  1. Част от имот, публична общинска собственост: терен с площ 1 кв. м., част от тротоар на ул.” Шести септември” №10 за срок от 3 /три/ години с предназначение поставяне на вендинг машина /автомат за кафе/ при първоначална годишна начална тръжна цена в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 09.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:40 часа.

 

Тръжните документи се закупуват от стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 08.06.2021 г., платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 08.06.2021 г.

 

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 08.06.2021 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели повторен търг ще се проведе на 16.06.2021 г. в стая 306 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинския имот се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград