О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №47/12.05.2021 г., Решение №48/12.05.2021 г., Решение №49/12.05.2021 г., Решение №58/12.05.2021 г., Решение №59/12.05.2021 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №235/20.05.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

  1. Недвижим имот, публична общинска собственост: част от Болнична сграда, представляващ 1 (един) брой помещение лекарски кабинет и ½ част от помещение-манипулационна, находящи се на първи етаж (Поликлиника), с обща площ 29.10 кв. м., актуванa с АПОС №1691/15.10.2014 г., за срок от 5 (пет) години, при начална годишна тръжна наемна цена в размер на 174,60 лв. (сто седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 07.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 09.30 часа.

 

  1. Недвижим имот, публична общинска собственост: част от Болнична сграда, представляващ 3 (три) броя помещения-лекарски кабинети и ½ част от помещение-манипулационна, находящи се на първи етаж (Поликлиника), с обща площ 46.80 кв. м., актуванa с АПОС №1691/15.10.2014 г., за срок от 5 (пет) години, при начална годишна тръжна наемна цена в размер на 280.80 лв. (двеста и осемдесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 07.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.00 часа.

 

III. Недвижим имот, публична общинска собственост: част от Болнична сграда, актуванa с АПОС №1691/15.10.2014 г., представляващ 1 (едно) помещение (лаборатория №5), находящо се на първи етаж (Поликлиника), с площ 24.50 кв. м., за срок от 5 (пет) години, при начална годишна тръжна наемна цена в размер на 529.20 лв. (петстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 07.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.30 часа.

  1. Недвижим имот, публична общинска собственост: помещение №4, с площ 24.70 кв. м., от дясно крило, находящо се на първи етаж на бивша Болнична сграда в УПИ I-849 от кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на общ. Ивайловград, актуван с АПОС №1691/15.10.2014 г., за срок от 10 (десет) години, при начална годишна тръжна наемна цена в размер на 533,52 лв. (петстотин тридесет и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 07.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 11.00 часа.

 

  1. Недвижим имот, публична общинска собственост: помещение №1, с площ 25.85 кв. м., от ляво крило и помещение №6, с площ 12.00 кв. м., от дясно крило, находящи се на първи етаж на бивша Болнична сграда в УПИ I-849 от кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на общ. Ивайловград, актуван с АПОС №1691/15.10.2014 г., за срок от 5 (пет) години, при начална годишна тръжна наемна цена в размер на 227.16 лв. (двеста и двадесет и седем лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 07.06.2021 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 11.30 часа.

 

Тръжните документи се закупуват от стая 103 на І етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС, платими в касата на общината.

Подаването на заявления за участие в търга се извършва в стая 103 на І етаж на общината, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 04.06.2021 г.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 04.06.2021 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели повторен търг ще се проведе на 14.06.2021 г. в стая 306 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград