О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС,  чл.45, ал.1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 485/07.11.2018 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следния общински имот:

Имот частна общинска собственост: ІV етаж с  площ 437 кв. м.  от сграда – бивш „Битов комбинат” с кадастрален №192,  находяща се в УПИ IVот кв. 50 по  ПУП на гр. Ивайловград, одобрен с Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на Община Ивайловград,   актуван с  АЧОС №12/21.04.1997 г. при първоначална тръжна продажна цена 23 350.00 лв./двадесет и три хиляди триста и петдесет лв./ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 23.11.2018 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II-ри етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 22.11.2018 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 22.11.2018 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 5% от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели  повторни търгове ще се проведат на 30.11.2018 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция

ФСДУС.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

Информация за публичен търг.