Протокол за проведено договаряне с предмет „Сеч и разкройване на дървесина, която се добива и продава на територията на Община Ивайловград, извоз до временен склад и кубиране на отсечената дървесина от Обект №1901, включен в териториалния обхват на ОП „ОПГ Ивайловград“