Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ивайловград