Приложение № 4

към чл.20, ал.5

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността Директор на дирекция Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/

1.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /чл.17, ал.3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/;                         

1.3. Копия от документи за придобитата образователноквалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

1.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

1.5. Автобиография.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.1. степен на образование – бакалавър

2.2. професионален опит – 4 години или минимален ранг ІІІ младши

    2.3. професионална област социални, стопански и правни науки; аграрни науки

Длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидатът трябва да

отговаря на изискванията на чл.7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

Име, презиме

и фамилия

на кандидата

Представени

ли са всички

документи, които се изискват

според

обявата

Удостоверяват

ли представените документи

съответствие на

кандидата

с обявените минимални

и специфични

изисквания за

длъжността

Основание за

недопускане

1. Диана Христова Лафчиева

да

да

 

II. Въз основа на преценката, конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следният кандидат:

1. Диана Христова Лафчиева

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 21.09.2021г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. “България” № 49, ет. ІІІ, стая 307.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: Николай Панайотов Панайотов –  

Членове:        1. Красен Филев Кръстев

                       

2. Кръстю Борисов Делииванов –

3. Светла Емилова Моллова –

4. Виолета Атанасова Недялкова

Дата: 08.09.2021 г.