Насроченото за 13.07.2020 г. обществено обсъждане на проект на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ се насрочва за 26.06.2020 г. от 16,00 часа в стая 306 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, се предоставя на всички заинтересовани лица 14-дневен срок, считано от 11.06.2020 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайлвоград  на адрес: ул „.България” № 49, стая 210 или на следния електронен адрес: obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 26.06.2020 г. от 16,00 часа в стая 306 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

 

Мотиви за кратък 14 дневен срок

Направеният анализ за последната седмица показва увеличение на броя на заразени с коронавирус в страната и в област Хасково.

В резултат на приемане на проекта на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ ще се отпускат средства  на:

  1. Лица с влошено здравословно състояние – с  трайни  увреждания  или  доказана степен  на  инвалидност над 50%, онкологично болни, болни на хемодиализа.
  2. Социално слаби лица – деца и младежи в неравностойно положение, деца сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства, самотни възрастни.
  3. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и други природни бедствия.
  4. При смърт на член от семейството за социално слаби лица или за починали български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници– за покриване на разходи по погребението.

Има спешна необходимост от краткия 14 дневен срок за да бъде приет Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ от Общински съвет Ивайловград на предстоящата сесия.