На основание чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (Загл. изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп.,бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

 

У В Е Д О М Я В А:

 

Засегнатото население на Община Ивайловград за инвестиционно предложение: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, в землището на с. Ламбух, община Ивайловград”

 

Проектът включва: дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природни, културно и историческо туристически обекти, а именно:

  • Изграждане на Туристическа пътека от село Ламбух до главен път „№ III-597 Любимец – Ивайловград“, преминаваща през местността Аязмото.
  • Изграждане на Туристически пътека от главен път „№ III-597 Любимец – Ивайловград“ до Язовир „Ивайловград“, местност Трифоновата нива.
  • Изграждане на Туристически панорамен път от село Ламбух до местността Кошарите.

Предвижда се: туристическите пътеки да се изградят в следните поземлени имоти:

Цел на проекта е: Създаване на нова туристическа дестинация за екотуризъм в землището на с. Ламбух, чрез подобряване на достъпността до природните и културни забележителности и реализация на модел на комплексен устойчив туристически продукт с обособяване на система за предлагане, реклама и реализация на туристическата услуга.

Повече информация можете да намерете ТУК

и ТУК