Община Ивайловград продължава предоставянето на услугата „Патронажна грижа и през 2021 г.
 
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата – всички тези услуги ще бъдат изпълнявани по ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, по която Община Ивайловград кандидатства и успешно бе одобрена. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 179 941,10 лева.
 
„Патронажната грижа“ ще се изпълнява от Общинско социално предприятие „Социални услуги” – гр. Ивайловград. Ще се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 31 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално чрез услугата ще бъдат обхванати всички населените места в общината. Продължителността на услугата ще бъде за период от 12 месеца, а всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден.
 
За предоставянето на услугите ще бъдат назначени: Работник – доставка по домовете, социален асистент, медицинска сестра, организатор социални дейности и социален работник.
Проектното предложение предвижда две дейности – Патронажна грижа и Превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно делегирана дейност, а целта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
 
По втората дейност – Превенцията на COVID-19 в социалните услуги, ще бъдат включени дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19, осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги.
 
С цел дезинфекция на сградния фонд и други спомагателни дейности, свързани с епидемиологичната обстановка, ще бъде назначен помощен персонал, като се очаква договори да подпишат общо 8 лица на пълен работен ден, разпределени в Дом за стари хора и Дневен център за деца с увреждания.
 
По програмата се очаква да бъдат закупени 7 бр. лаптопи, 6 бр. таблети и 4 бр. мобилни телефона, което ще позволи при необходимост служителите да работят дистанционно.