Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград 2021 – 2027 г. – за обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ

                    С настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 25.10.2021 г. до 25.11.2021 включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2021 – 2027 г.

 на адрес: гр. Ивайловград, ул. „България” № 49, в Деловодството на Общинска администрация – Ивайловград или на e-mail: oba_ ivaylovgrad@abv.bg

          Проекта на програмата може да разгледате в прикачения файл.

М О Т И В И

към проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград за период 2021 – 2027 год.

  1. Причини, които налагат приемането на програмата

Поради изтичане периода на действащата Общинска програма за управление на  отпадъците на територията на Община Ивайловград за период 2019 -2020 год., приета с Решение № 52/22.05.2019 г. на Общински съвет  Ивайловград. Програмата е разработена за период, който съвпада с действието на националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г./НПУО 2021-2028 г./

  1. Целите, които се поставят в програмата

–          Предотвратяване образуването на отпадъци;

–          Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;

–          Намаляване на вредното въздействие на отпадъците в околната среда;

–          Увеличаване на количествата на рециклираните отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

–          Управление на отпадъците, което гарантира чиста околна среда;

                                 –          Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилаган йерархията на управление на отпадъците.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград за периода 2021-2027 г.

                               Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнение мерките по Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград за периода 2021-2027 г.

        Републикански бюджет – под формата на субсидии или национални програми свързани с управлението на отпадъците.

         Европейски програми и фондове, които предлагат възможности за финансиране на програми в областта на околната среда и управление на отпадъците.

  1. Очаквани резултати от прилагането на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Ивайловград за периода 2021-2027 г.

– Намаляване на генериране на отпадъци на територията на общината, увеличаване на количеството на рециклираните отпадъци и използването им за суровина.

– Намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравния риск на населението.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Приемането на Програмата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Морфологичен анализ