ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В ИВАЙЛОВГРАД

МОТИВИ

КЪМ

Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г. (ПОУПВП)

ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НОРМАТИВНИЯ АКТ:

            В изпълнение на разпоредбите на чл.26, ал.1 от Закона за почвите (ЗП) кметът на общината разработва програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината в съответствие с Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите.

            ПОУПВП на община Ивайловград обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на Общината в съответствие с нормативните документи относно опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите.

 1. Същност:

В съответствие с националната политика за опазване на почвите, политиката на Община Ивайловград се основава на следните принципи:

 • екосистемен и интегриран подход;
 • устойчиво ползване на почвите;
 • превантивен контрол за предотвратяване или ограничаване увреждането на почвите и на техните функции;
 • прилагане на добри практики при ползването на почвите;
 • замърсителят плаща за причинените вреди;
 • информираност на обществеността за екологичните и икономическите ползи от опазването на почвите от увреждане и мерките за опазването им.
 1. Критерии

В съответствие с Националната програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите, основни критерии при определяне на приоритетите в Общинската програма са:

 • устойчиво ползване на почвите като природен ресурс;
 • опазване и подобряване на почвеното плодородие;
 • намаляване на вредните последствия върху почвите, предизвикани от природни процеси и явления, и антропогенни фактори;
 • предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и опазване на другите компоненти на околната среда;
 • пазване на принципите за устойчиво развитие, включително принципите на биологичното земеделие;
 • възстановяване на нарушените функции на почвите;

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

Цели, които се поставят с приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г.

Целта на Програмата е опазване на почвените ресурси и тяхното устойчиво ползване,

както и прилагане на добри практики за предотвратяване увреждането им.

Проектът на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г. цели постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на опазването на почвите и техните функции, както и тяхното устойчиво ползване и трайно възстановяване като компонент на околната среда.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТА

Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, държавния бюджет, както и от европейски, национални и други програми.

                  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО:

Очаквани резултати от приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г.

Успешното изпълнение на настоящата програма ще доведе до минимизиране и, където  е възможно, предотвратяване на вредното въздействие на деградационните процеси върху почвите, възстановяване на увредените и нарушени почви и тяхното устойчиво управление, съответстващо на европейските и национални нормативни документи.

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганият проект на Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г. е съобразен с българското и европейското законодателство.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

Общинската Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград (ПОУПВП) е разработена на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за почвите (ЗП) и се приема от Общинския съвет. Тя представлява програмен документ с дефинирани цели, приоритети и мерки за практическо приложение на държавната политика за опазване на почвените ресурси на територията на община Ивайловград.

          Проектът е публикуван на официалната интернет страница на Община Ивайловград:  https://www.ivaylovgrad.bg.

         Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени  предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30- дневен срок,  считано от 05.07.2021 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Ивайловград, ул.  „България“ №49 или на e-mail oba_ivaylobgrad@abv.bg

Красен Кръстев

Юрисконсулт при Община Ивайловград