Община Ивайловград уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Ивайловград. Новият подзаконов нормативен акт е разработен от работна група от Общинска администрация – Ивайловград.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.30 часа.

 

МОТИВИТЕ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД СА СЛЕДНИТЕ:

  1. Кое налага приемането на този акт?

Проектът за новата наредба е разработен на основание чл.23 от Закона за пътищата. В контекста на казаното трябва да се подчертае, че новата Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Ивайловград ще бъде основен подзаконов нормативен акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа. Основната цел е да се разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за региона.

 

  1. Какви са основните цели на наредбата?

С новия подзаконов нормативен акт преди всичко  се определят редът и условията за уреждане  на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Ивайловград.

 

  1. Какви резултати се очакват?

Авторите на новият подзаконов нормативен акт смятат, че с неговото приемане, изградената пътна мрежа на територията на Община Ивайловград, ще  се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

  1. Какви финансови и други средства са необходими за приемане на Наредбата?

За прилагането на новата Наредба финансови средства НЕ СА необходими. Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета на Общината и съответната Общинска администрация.

 

  1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Настоящата Наредба е в съответствие с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /Закон за пътищата/.

 

Можете в срок от 23.03.2022 г. до 23.04.2022г. включително, да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата  на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.

 

Н А Р Е Д Б А за управление на общинските пътища на територията на община Ивайловград