На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание Проект за наредба за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №133/21.10.2013 г. на Общински съвет Ивайловград 

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” № 49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа, или на интернет адрес: ob_ivaylovgrad@abv.bg

Проектът ще бъде разгледан и обсъден на обществено обсъждане на 01.12.2017г. в Зала 307 на III ет. на Община Ивайловград от 16:00 ч.