Обществено обсъждане на проект за изменение на Наредба

                На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове  и изменение на ЗМДТ обн. в ДВ бр.98/ 27.11.2018г  в сила от 01.01.2019г.,Община Ивайловград уведомява всички граждани и юридически лица, че на сайта на общината е публикуван проект „ За изменение на наредба за определяне размера на местните данъци”.

            Във връзка чл.26. ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба.

             Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_ ivaylovgrad@abv.bg  или лично в деловодството на Община Ивайловград на адрес гр. Ивайловград, ул. „България” № 49
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове ще бъде направено обществено обсъждане на 14.01.2019 г. от 16.00 ч. в зала № 307, намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ