ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

На 30.12.2022 г., Кметът на Община Ивайловград – Диана Овчарова, подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект №BG05SFPR002-2.001-0107-C01 - „Грижа в дома в община Ивайловград“, по Процедура...

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

През месец декември 2022 г., Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост”. По проекта ще бъдат назначени 19 лица, младежи до 29 г. възраст на длъжност „общ работник“ за определен срок до...

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЛАМБУХ

Наименование на проекта: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”. Община Ивайловград ще бъде водеща организация, в партньорство с...

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ КОМПОНЕНТ 2″, КЪМ ДОГОВОР „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

През 2021 г. Община Ивайловград получи финансиране за реализацията на Проект № BG05M9OP001-6.002-0174 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна...

СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ХОРАТА, КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНИТЕ ЛЮБИМЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД И ОРЕСТИАДА

Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта се осъществява от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; Тематична цел 6:...

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ – АНТИЧНА ВИЛА АРМИРА КРАЙ ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Региони в растежПриоритетни оси: Регионален туризъмОСНОВНИ ЦЕЛИ Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални...

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ВОЛГОГРАД”, В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „РАКОВСКА” И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТРОТОАР

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райониПриоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването...

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райониПриоритетни оси: Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горитеНаименование на процедура Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райониПриоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райониОСНОВНИ ДАННИ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи...

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони  Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони ОСНОВНИ ДАННИ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска...