П Р О ГР А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ  2023г.

2023 г.

ИВАЙЛОВГРАД

 

 

  І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Ивайловград за периода 2019 – 2023 година.

Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при

нейното изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия инормативната уредба.

Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост е: „ Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти– собственост на общината се извършва под контролна Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ивайловград.

Основният ангажимент на Община Ивайловград е да стопанисва и се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Но за да може община Ивайловград да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране  на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и др.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Ивайловград за управление и разпореждане с имоти– общинска собственост през 2023 г., както следва:

– прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

– описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

– описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

– описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

Вид дейност

Прогнозен

резултат в лв.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
АТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на помещения 75 000
2. Отдаване под наем на терени 3 500
3. Отдаване под наем на жилища 20 000
4. Отдаване под наем на земеделска земя   450 000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост 548 500
 
БТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Продажба на имоти – общинска собственост (сгради и земя) 50 000
2. Продажба на отстъпено право на строеж върху общинска земя 1 000
3. Приходи от дървесина от общински горски фонд, в т.ч. и

маркиране

105 000
4. Приходи от отстъпени вещни права върху общински терени попадащи в концесионни площи /кариери за добив на гнайс/ 7  000
Всичко от разпореждане с имоти общинска собственост     163 000

58 00058166 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ    711 500
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на

имоти, заснемане на имоти и др.)

20 000
2. За оценки 5 000
3. За обявления 2 000
4. Разходи за обещетения на собственици на имоти при отчуждителни  производства            10 000
ВСИЧКОРАЗХОДИ 37  000

 

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМАНАМЕРЕНИЕДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ПРОДАЖБА И ВЕЩНО ПРАВО

 

 

 

Описание на имота

І. А.  Имоти, които Община Ивайловград има намерение да предостави под наем
1.1 Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица.
1.2 Отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви с търг или конкурс
1.3 Отдаване под наем на земеделски земи – ниви, маломерни имоти до 10 дка за срок 1 стопанска година без търг или конкурс
1.4 Отдаване под наем на свободни земеделски земи – пасища без търг или конкурс
ІІ. Б. Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде
1. УПИ-XIII-554 от кв.2 по ПУП на гр. Ивайловград; /до цех Катинари/
2. УПИ V-215 от кв. 76 по ПУП на гр. Ивайловград
3. УПИ I-114 от кв. 80 по ПУП на гр. Ивайловград
4. УПИ II-237 от кв. 65 по ПУП на гр. Ивайловград
5. Сграда „Училище” с дворно място в с. Розино
 6.  УПИ IV-184 от  кв. 20  по  ПУП на с. Драбишна, ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда.
 7. УПИ XII-241 от кв. 94 по ПУП на гр. Ивайловград
 8. УПИ VII от кв. 12  по ПУП на с. Гугутка, ведно с построената в него едноетажна сглобяема сграда „Училищен стол”.
9. УПИ XII от кв. 30 по ПУП на с. Железино
10. Всички апартаменти от жилищен блок в УПИ VI-61 по ПУП на с. Славеево
11. ПИ 53 от кв.22 по ПУП на с. Белополци /дворно място на бившо „Читалище“/
12. Сграда „Кантар” и „Кошара” в бивш стопански двор на с. Гугутка;

 

13.  УПИ XXII-957 от кв. 33 по ПУП на гр. Ивайловград
14.  Сграда  „Бивше училище” в с. Костилково с дворно място
15.  Сграда  „Бивше училище” в с. Черни рид с дворно място
16.  Сграда  „Бивша детска градина” в с. Свирачи с дворно място
17.  Сграда  „Бивше училище” в с. Вис с дворно място
18.  Сграда  „Бивше училище” в с. Чучулига с дворно място
19.  Сграда „Бивше училище” в с. Драбишна с дворно място УПИ II-221  от кв. 15
20. Сгради в язовирно селище:
20.1. Сграда  №1– 2ет. Масивна сграда със застр. площ 100.65 м2.
20.2. Жилищна сграда №13-2 ет. Масивна сграда със застр. площ58 м2
20.3. Жилищна сграда №14-2 ет. Масивна сграда със застр. площ112 м2.
20.4. Жилищна сграда №5-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 100.65 м2.
20.5. Жилищна сграда №11-2 ет. Масивна сграда със застр. площ58.38 м2.
20.6. Жилищна сграда №12-2 ет. Масивна сграда със застр. площ58 м2.
20.7. Жилищна сграда №6-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 101 м2.
20.8. Жилищна сграда №7-2 ет. Масивна сграда съсз астр. площ 101 м2.
20.9. Жилищна сграда №8-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 101 м2.
20.10.Сграда №17 /бивше училище/-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 174 м2.
20.11. Жилищна сграда №3-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 101м2.
20.12. Сграда – склад №2 -2 ет. Масивна сграда със застр. площ 101 м2.
20.13. Жилищна сграда №9-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 101м2.
20.14. Жилищна сграда №4-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 101м2.
20.15. Жилищна сграда №20-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 161 м2.
20.16. Сграда№15-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 111.60 м2.
20.17. Сграда №10-2 ет. Масивна сграда със застр. площ 100.65 м2.
21. УПИ XI-105,106 от кв. 28 по ПУП на с. Железино
22. УПИ VI-100 от кв. 29 по ПУП на с. Железино
23. УПИ X-105 от кв. 28 по ПУП на с. Железино
24. УПИ III-100 от кв. 29 по ПУП на с. Железино
25. УПИ IV-100 от кв. 29 по ПУП на с. Железино
26. УПИ VIII-103 от кв. 28 по ПУП на с. Железино
27. УПИ IX-104 от кв. 28 по ПУП на с. Железино
28. УПИ XIV-101 от кв. 28 по ПУП на с. Железино
29. УПИ V-100 от кв. 29 по ПУП на с. Железино
30. УПИ XII-103,104 от кв. 28 по ПУП на с. Железино
31. УПИ VI-114 от кв. 12 по ПУП на с. Плевун

 

32.Сграда с идентификатор 23056.63.2.1 по кадастрална карта на с. Драбишна
33. УПИ V-1183 от кв. 6 по ПУП на гр. Ивайловград
34. УПИ I-221 от кв. 15 по ПУП на с. Драбишна
35. УПИ III-221 от кв. 15 по ПУП на с. Драбишна
36. УПИ IV-221 от кв. 15 по ПУП на с. Драбишна
37. УПИ V-221 от кв. 15 по ПУП на с. Драбишна
38. 2 бр. „Стопански постройки” в УПИ I от кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград
39. Сграда с идентификатор 29101.600.25.1, представляваща бивш „Бетонов център” със ЗП 60 кв. м. по кадастралната карта на с. Железино
40. УПИ I от кв. 1 по ПУП на с. Пъстроок (парцел на бивше „Кметство“)
41. Застроено дворно място в УПИ IV от кв. 7 ведно с двуетажна масивна сграда бивш „Младежки дом” по ПУП на с. Меден бук
42. ПИ-31 от кв. 12 по ПУП на с. Планинец в едно с едноетажна масивна сграда „Читалище“
43. Сграда бивша „Здравна служба“ в с. Попско
44.УПИ III-43 от кв. 5 по ПУП на с. Покрован
ІІI. В. Поземлени имоти, върху които ще бъде учредено вещно право на ползване
1.     Поземлен имот с идентификатор 77520.82.805 (номер по предходен план 000409) в землище на с. Хухла

2.     Поземлен имот с идентификатор 57145.32.754 (номер по предходен план 000207) в землище на с. Покрован

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

 

През 2023 г. Община Ивайловград има намерение да придобие правото на собственост върху:

– 30 бр. апартаменти, находящи се в жилищен блок в гр. Ивайловград, ул. „Армира“ №12, вх. „А“ и вх. „Б“,  собственост на Министерство на отбраната – безвъзмездно придобиване;

– поземлен имот с идентификатор 03695.13.258, нива с площ 4147 кв. м., землище Белополяне за разширение на гробищен парк – покупко-продажба.

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост в Община Ивайловград  през  2023 г.  се приема на основание  чл. 8,  ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019–2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение №48/09.05.2023г. на Общински съвет Ивайловград.

 Програма за управление на общинската собственост 2023 г.