На основание на чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за ПУРОИ Община Ивайловград публикува годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2018Г.